Konkurs „Złoty laur dla zdrowia”

Poruszeni licznymi listami które otrzymujemy od Państwa każdego dnia. Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie z nagrodami.

Zadanie konkursowe

Aby wziąść udział w konkursie opisz i prześlij swoją historię przed i po zastosowaniu kremu Stawosan Q7 i kropli Laurosept Q73. Napisz jaki wpływ miały na Twoje zdrowie.

Dołącz paragon zakupu, podaj swoje dane do kontaktu: adres i numer telefonu, możesz dodać swoje zdjęcie (mile widziane zdjęcie z naszymi preparatami); na adres: Asepta s.c., ul. Tadeusza 1, 43-382 Bielsko-Biała
lub wyślij na adres e-mail konkurs@asepta.pro – trzy najciekawsze zgłoszenia zostaną nagrodzone.

Do wygrania

 1. miejsce – 1000 zł oraz półroczny zestaw preparatów: krople Laurosept Q73 oraz kremem Stawosan Q7
 2. miejsce – półroczny zestaw preparatów: krople Laurosept Q73 oraz kremem Stawosan Q7
 3. miejsce – półroczny zestaw preparatów: krople Laurosept Q73 oraz kremem Stawosan Q7

Regulamin Konkursu
„Złoty laur dla zdrowia”

obowiązujący dla Zgłoszeń Konkursowych składanych od dnia 19.12.2022r. do dnia 17.02.2023r.

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs pod nazwą „Złoty laur dla zdrowia” (zwany dalej „Konkursem”), organizowany jest przez wspólników spółki cywilnej pod nazwą: ASEPTA Dariusz Wąsikiewicz Radosław Wąsikiewicz Mateusz Wąsikiewicz spółka cywilna z siedzibą w Bielsku-Białej (kod pocztowy: 43-382), ul. Tadeusza 1, NIP: 5472219381 (zwanych dalej łącznie „Organizatorem”).

 2. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

 3. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 888). Jest to Konkurs w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128).

 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Konkursu oraz treści oferowane w ramach Konkursu.

§2.

Termin i miejsce Konkursu

 1. Okres przyjmowania Zadań Konkursowych do Konkursu rozpoczyna się od dnia 19.12.2022r. od godziny 00:01 do dnia 17.02.2023r. do godziny 23:59 (dalej jako „Okres Trwania Konkursu”).

 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu (dalej jako „Uczestnik Konkursu”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która wykona zadanie konkursowe (dalej jako „Zadanie Konkursowe”) polegające na przesłaniu Organizatorowi historii (o objętości nie więcej niż 2500 znaków wraz ze spacjami) opisującej w jaki sposób Uczestnikowi Konkursu pomogły produkty „Laurosept” i/lub „Stawosan” (tj. opisującej w jaki sposób produkty te wpłynęły korzystnie na zdrowie Uczestnika Konkursu) wraz ze zdjęciem Uczestnika Konkursu ilustrującego opisaną historię oraz dołączając paragon potwierdzający zakup w dowolnym miejscu (tj. np. w sklepie lub w aptece) jednego z preparatów „Laurosept” i/lub „Stawosan” w dowolnym czasie (tj. zakup nie musi być dokonany w Okresie Trwania Konkursu).

 1. Zadanie Konkursowe wraz z podaniem adresu korespondencyjnego Uczestnika Konkursu oraz numeru telefonu i/lub adresu e-mail, należy przesłać w terminie określonym w §2 Regulaminu (w przypadku zgłoszenie Zadania Konkursowego drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego):

  1. drogą pocztową na adres Organizatora Konkursu: Asepta s.c., ul. Tadeusza 1, 43-382 Bielsko-Biała z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Złoty laur dla zdrowia”.

albo

  1. na adres e-mail Organizatora Konkursu: konkurs@asepta.pro.

 1. Uczestnik Konkursu może przesłać więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, nie może jednak otrzymać więcej niż jednej Nagrody Konkursowej.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach partnerskich.

 3. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 4. Uczestnik Konkursu w każdym czasie może wycofać swoje uczestnictwo w Konkursie.

§4.

Nagrody Konkursowe

 1. W Konkursie wyłanianych jest 3 (trzech) zwycięzców Konkursu (dalej pojedynczo jako „Zwycięzca Konkursu” lub łącznie jako „Zwycięzcy Konkursu”) oraz nie więcej niż 6 osób znajdujących się na liście rezerwowej, na które może przejść prawo do otrzymania Nagrody Konkursowej w przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu utraci prawo do Nagrody Konkursowej na zasadach określonych w §6 Regulaminu.

 2. Organizator przewiduje dla Zwycięzców Konkursu nagrody (dalej pojedynczo jako „Nagroda Konkursowa” lub łącznie jako „Nagrody Konkursowe”):

  1. I (pierwsza) Nagroda Konkursowa: nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz półroczny zestaw preparatów (2x „Laurosept 100ml” + 3x „Stawosan 150ml” – łączna wartość Nagrody wynosi 1561 zł (tysiąc pięćset sześćdziesiąt jeden złotych złotych);

  2. II (druga) Nagroda Konkursowa: półroczny zestaw preparatów (2x „Laurosept 100ml” + 3x „Stawosan 150ml” – łączna wartość Nagrody wynosi 561 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden złotych);

  3. III (trzecia) Nagroda Konkursowa: półroczny zestaw preparatów (2x „Laurosept 100ml” + 3x „Stawosan 150ml” – łączna wartość Nagrody wynosi 561 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden złotych).

 3. Uczestnik Konkursu nie może przenosić na inne osoby i podmioty uprawnienia do Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody w przypadku wyłonienia Uczestnika Konkursu jako jednego ze Zwycięzców Konkursu.

§5.

Zasady Konkursu

 1. Aby zapewnić prawidłową organizację i przebieg Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej jako „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wyznaczone przez Organizatora. Komisja Konkursowa dokona oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu Zadań Konkursowych oraz dokona wyboru Zwycięzców Konkursu.

 2. Komisja Konkursowa z całej puli Zgłoszeń Konkursowych odpowiadającym wymaganiom określonym w §3 ust. 1. Regulaminu, przesłanych w terminie do 17.02.2023r. do godziny 23:59 dokona w terminie do dnia 03.03.2023r. wyboru najbardziej kreatywnych i atrakcyjnych Zadań Konkursowych. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie do dnia 03.03.2023r. (dalej jako „Dzień Rozstrzygnięcia Konkursu”) na stronie internetowej Organizatora Konkursu: https://www.asepta.pro/konkurs-wyniki.

 3. Przekazanie nagród Zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Konkursu nastąpi na zasadach określonych w §6 Regulaminu.

 4. Zadania konkursowe Zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowana przez Organizatora Konkursu. W związku z powyższym, Uczestnik Konkursu wraz z wzięciem udziału w Konkursie jednocześnie:

  • wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania;

  • wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku (zgodnie z §7 ust. 8 i 9 Regulaminu);

  • udziela licencji niewyłącznej na stworzone przez siebie Utwory (zgodnie z §7 ust. 1-7 Regulaminu);

  • przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych;

  • oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego oraz że Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w wypadku:

  • zgłaszanych przez Uczestników Konkursu wątpliwości, celem doprecyzowania Regulaminu

  • wydłużenia Okresu Trwania Konkursu;

  • zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§6.

Przekazanie Nagród Konkursowych

 1. Organizator podejmie próbę skontaktowania się ze Zwycięzcami Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z danym Zwycięzcą Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od Dnia Rozstrzygnięcia Konkursu, niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody Konkursowej, osoba ta traci prawo do Nagrody.

 2. W przypadku, jeżeli Zwycięzca Konkursu utraci prawo do Nagrody stosownie do postanowień ust. 1 powyżej, Organizator dokona wyboru jako Zwycięzcy Konkursu jednej z osób znajdujących się na liście rezerwowej, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu oraz podejmie próbę skontaktowania się z tą osobą, stosownie do postanowień ust. 1 powyżej.

 3. Organizator zastrzega, że procedura, o której mowa w ust. 2 powyżej może być zastosowana do wyczerpania listy osób znajdujących się na liście rezerwowej, o której mowa w §4 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli po wyczerpaniu listy osób znajdujących się na liście rezerwowej Nagroda w dalszym ciągu nie będzie mogła zostać przyznana stosownie do postanowień Regulaminu, dana Nagroda nie będzie przyznawana.

 4. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu będzie udzielenie przez niego na piśmie zgód, o których mowa w §7 Regulaminu, według przygotowanego przez Organizatora wzoru (dostępnego do pobrania ze strony internetowej Organizatora wskazanej w §5 ust. 2 Regulaminu albo na życzenie Zwycięzcy przesyłanego przez Organizatora drogą pocztową) oraz ich przesłanie listem poleconym na adres Organizatora wskazany w §3 ust. 2 Regulaminu w terminie 10 dni od daty poinformowania przez Organizatora o zwycięstwie w Konkursie (liczy się data stempla pocztowego).

 5. Nagroda pieniężna opisana w §4 ust. 2 pkt (i) Regulaminu zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

 6. Nagrody niepieniężne opisane w §4 ust. 2 pkt (i)-(iii) Regulaminu zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

 7. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody Konkursowej przewidzianej w Konkursie na inną czy też na otrzymanie równowartości wartości pieniężnej Nagrody Konkursowej o charakterze niepieniężnym.

  §7.

  Prawa autorskie

  1. Treści zamieszczone przez Uczestnika Konkursu w związku z udziałem w Konkursie oraz wszelkie inne materiały stworzone przez Uczestnika w związku z Konkursem, mogą stanowić utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) (dalej jako „Utwór”).

  2. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.

  3. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji, z prawem udzielenia dalszej licencji, na czas 5 lat od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie, do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  • w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

  • w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisane w powyższych punktach – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach;

  • dokonywania wszelkich modyfikacji, zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.

  1. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania Utworu, opracowania Utworu, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw, w szczególności praw autorskich do Utworu.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę Utworów zgłaszanych przez Uczestnika Konkursu.

  4. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.

  5. Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi zgody do nieodpłatnego rozpowszechniania swojego imienia i nazwiska oraz informacji o miejscowości zamieszkania, wizerunku (zdjęć) z jego osobą w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących promocji i reklamie produktów Organizatora i nie będzie z tego tytułu wnosił wobec Organizatora żadnych roszczeń.

  6. Zgoda, o której mowa w ust. 8 powyżej nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności: w plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie odwoływał udzielonej przez siebie zgody w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej.

  7. Organizator zastrzega sobie, że warunkiem przekazania nagrody Zwycięzcy Konkursu będzie udzielenie przez niego zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu na piśmie, według przygotowanego przez Organizatora wzoru, na co Uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie wyraża niniejszym zgodę.

  §8.

  Dane osobowe

  1. Administratorem Danych Osobowych zebranych w czasie Konkursu są wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: ASEPTA Dariusz Wąsikiewicz Radosław Wąsikiewicz Mateusz Wąsikiewicz spółka cywilna z siedzibą w Bielsku-Białej (kod pocztowy: 43-382), ul. Tadeusza 1, NIP: 5472219381. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO); w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym obowiązków sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. przy czym uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku wyrażenia odrębnych i dobrowolnych zgód przez Uczestnika Konkursu dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych Organizatora (podstawa prawna art. 6 ust. 1a) RODO).

  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane zostały zebrane najpóźniej do dnia wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Po tym okresie dane Uczestników Konkursu zostaną bezpiecznie usunięte.

  4. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Uczestników Konkursu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

  5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym udziałem w Konkursie. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w procesach marketingowych, a także podmioty przetwarzające w imieniu Administratora dane takie jak dostawcy usług IT, usług doradczych, pocztowych, telekomunikacyjnych.

  7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania udzielonej zgody, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  §9

  Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej w terminie 10.03.2023r. w formie pisemnej przez Uczestników na adres Organizatora: Asepta s.c. ul. Tadeusza 1, 43-382 Bielsko-Biała, z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja konkurs Złoty laur dla zdrowia”.

  2. Reklamacje powinny być sporządzone w sposób dający możliwość identyfikacji osób je składających, tj.: zawierać imię i nazwisko osoby oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Organizator powiadomi o rozstrzygnięciu reklamacji w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację, ewentualnie w formie odpowiedzi na wskazany adres e-mail, w przypadku, gdy osoba składająca reklamację zawrze stosowny ku temu wniosek w treści Reklamacji.